بیانیه ارزش

فلسفه وجودی


خلقت انسان شاه بیت غزل آفرینش است.
انسانی که با جوهر عقلانیت، تلاش و امید داستان شگفت انگیز تاریخ را بر صفحات کتاب وجدان خویش نگاشته است.
در این مسیر پر فراز و فرود هر آنجا که حقوقی چون حیات، عشق ورزیدن، زندگی کردن و آموزش رخت حضور را بر تن وجود خویش دیده اند،
آدمی محکمترین گامها را برداشته و آواز خوشبختی و شادکامی را بر لبانش جاری ساخته است. آوازی که نغمه بهروزی، طنین نوعدوستی و پیام امید را در بر دارد.

پیام امید مجموعه ای است از اراده ها و توانمدیهای انسانی که در جهت خلق فرصتهایی برابر در راستای دستیابی به حقوق انکار ناپذیر آدمیان گام بر می دارد.
سازمانی که جمله توان خود را در جهت دیگر دوستی و آینده سازی صرف می کند، به امید آنکه لبخندی بر گوشه لبان کودکان امروز و مردمان فردا نقش بندد.