گزارش فعالیت سه ماه موسسه خیریه پیام امید در سال 98

موسسه خیریه پیام امید در سه ماهه ابتدای سال 1398 مجموعا به مبلغ 581،712،000 به طور مستقیم در حوزه خانواده های تحت حمایت خود هزینه کرده است که نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.
قطعا این امر با حمایت های شما خیرین عزیز در طول این سه ماه محقق شده است. امیدواریم بتوانیم در طول مسیر تا پایان سال نیز با همراهی شما عزیزان خدمات بیشتری به زنان سرپرست خانوار و فرزندان اقشار محروم جامعه ارایه نماییم.