فرم درخواست همکاری در روزهای بازارچه

فرم درخواست همکاری در روزهای بازارچه

این فرم جهت درخواست همکاری داوطلبانه همیاران موسسه در روزهای برگزاری بیست و یکمین بازارچه خیریه پیام امید می باشد در صورت تمایل به همکاری داوطلبانه در روزهای بازارچه این فرم را به طور کامل تکمیل نمایید. لازم به ذکر است تکمیل این فرم صرفا جهت اطلاع کادر اجرایی بازارچه بوده و پس از بررسی درخواست ها (با الویت تاریخ درخواست)، برای همکاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست همکاری در روزهای بازارچه
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
 2. شماره تماس*
  لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید
 3. روزهای حضور در بیستمین بازارچه خیریه پیام امید
  لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 4. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 5. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 6. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 7. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 8. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 9. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 10. لطفاً روزهای حضور در بازارچه را انتخاب نماید
 11. آیا در بازارچه های قبلی خیریه پیام امید حضور داشته اید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید
 12. در صورت حضور در بازارچه های قبلی، در کدام یک از بازارچه های خیریه پیام امید حضور داشته اید؟
  ورودی نامعتبر
 13. از چه طریق از برگزاری بیستمین بازارچه خیریه پیام امید مطلع شدید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید
 14. چنانچه مهارت، توانایی و علاقه مندی خاصی برای همکاری در روزهای بازارچه را دارید، بیان کنید: (مثل فروش، تدارکات، روابط عمومی و ...)
  ورودی نامعتبر
 15. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید