بلبل در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد خوش خبريست، بلبل يك آواز را دو بار تكرار نمى كند
و نشانه آمدن بهار و زندگى دوباره است و پيام اميد را به همگان مى دهد.


محصولات کارسازان

محصولات و صنایعی که توسط خانواده ها تولید و عرضه میگردد.

حامیان مالی موسسه

شرکت ها، سازمان ها و ارگان هایی که حامیان پیام امید هستند.

پیام امید در رسانه ها

گزارش حضور پیام امید در رسانه های داخلی.

عضویت در پیام امید

فرم عضویت و حمایت از موسسه پیام امید.قلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است.
پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.

عضویت در موسسه خیریه پیام امید

×